concept

Verslag van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 9 oktober 2021.

Aanwezig:
(interim-)bestuur: Louk Wendels, Nelleke Streefkerk, Coby Daverveld, Jan Jaap ten Hoor,
Annette van der Bij.

Presentielijst van de aanwezige (stemgerechtigde) leden is als bijlage bijgevoegd.

 1. Opening
  Louk Wendels opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
 2. Ingekomen stukken
  Brief van Hans van der Bij waarin hij vraagt wat de Fanf ons levert voor onze contributie van € 1,- per lid/per jaar. Hij stelt voor een commissie te formeren die dit gaat onderzoeken en bekijkt of er dingen gezamenlijk gedaan kunnen worden, zoals bijvoorbeeld website, boekhoudsysteem, ledenregistratie.

Met meerderheid van stemmen wordt dit voorstel aangenomen.
Rob Lesquillier beveelt aan om onze webmaster deel te laten uitmaken van deze commissie.

 1. Vaststellen Verslagen

3.1   Het verslag van de ALV d.d. 13/4/2019 wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
3.2   Het verslag van de ledenraadpleging van 16/9/2020 (die gehouden is per e-mail omdat de ALV i.v.m. coronabeperkingen niet kon doorgaan) wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

Jaarverslag 2020 (tot september 2021)
M.b.t. punt 3. Financiën:
Danielle de Goeijen en Hannie Heemskerk wijzen op een paar pijnpunten uit het verleden m.b.t. overdracht van hun werkzaamheden, hoge portokosten en een aangeschafte computer. De voorzitter stelt voor hier niet meer op in te gaan en gezamenlijk een nieuwe start te maken.

Met deze opmerkingen wordt het verslag vastgesteld.

 1. Financiële zaken
 • Financieel jaarverslag 2020
  De aan de leden toegezonden Balans plus Winst- en Verliesrekening geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen.
 • Kascommissie 2021
  Renate van der Bas doet namens de kascommissie verslag van de bevindingen.

Wat opviel in het afgelopen jaar was een éénmalige hoge kostenpost voor verzending van NieuwsNed en de hoge kosten voor onderhoud van de website.

De kascommissie constateerde dat er een groot bedrag op de bank staat (+ €30.000,-). Een buffer is goed, maar dit bedrag is eigenlijk te hoog.

De kascommissie is er voorstander van dat bestuursleden een vaste vergoeding krijgen voor gereden kilometers en andere kosten.
Het niet vaststellen van een dergelijke vergoeding zou zelfs kandidaten ervan kunnen weerhouden om bepaalde taken op zich te nemen.

Contributiebetaling.
Omdat de penningmeester het afgelopen jaar veel werk gehad heeft om achter niet-betalende leden te gaan, wordt er gepleit voor het versturen van een factuur voor contributiebetaling.

Marianne Lesquillier en Danielle de Goeijen zijn van mening dat dat geen verschil maakt m.b.t. niet of te laat betalen.

Mevr. Schmal stelt voor om slechts éénmaal een aanmaning te sturen: “als u niet binnen 1 maand betaalt wordt u van de ledenlijst afgevoerd.”
Henk Streefkerk doet een voorstel om te handelen zoals bij (verkeers)boetes. Als je te laat betaalt komen er kosten bij.

De meerderheid van de aanwezigen is voor deze maatregel.

 • De kascommissie stelt, na de stukken bekeken te hebben, voor om de penningmeester décharge te verlenen.
  De vergadering stemt hier unaniem mee in.
  Nelleke Streefkerk bedankt Danielle de Goeijen hartelijk voor haar medewerking bij het opstellen van deze stukken.
 • Kascommissie 2021.
  Formeel gezien zijn er 2 nieuwe kandidaten nodig maar er is een “dakpansgewijze” aftreding. Daarom vraagt de voorzitter instemming met het voorstel om Eef Lentjes voor het 3e jaar in de kascommissie te benoemen.
 • Verkiezing nieuw kascommissielid.
  Paula Droppert meldt zich als nieuwe kandidaat voor de commissie. Enkele leden vragen zich af of dat wel kan, aangezien Paula ook deel uitmaakt van de activiteitencommissie.
  Pieter Vos zegt dat een kascommissie met name moet controleren of de bedragen volgens budget verantwoord zijn uitgegeven. Er is dus geen enkel bezwaar tegen de kandidatuur van Paula.
  De vergadering stemt in met haar benoeming.
 • Begroting 2021.
  De begroting op zich levert geen op- of aanmerkingen. Wel vindt men het enigszins vreemd om een begroting op dit tijdstip in het jaar te presenteren.

Besloten wordt de begroting voor 2022 aan het begin van het jaar te sturen.
Hiermee samenhangend wordt de vraag voorgelegd wat een gunstig tijdstip voor de volgende ALV is. De tweede helft van het jaar, noch een koppeling met Koningsdag wordt goedgekeurd. De voorkeur gaat uit naar het voorjaar (rond april).

 1. Verkiezing bestuursleden
  Stemming over de te benoemen bestuursleden gebeurt met hand opsteken.
  De voorgedragen kandidaten:
  Jan Jaap ten Hoor in de functie van voorzitter
  Coby Daverveld in de functie van activiteitencoördinator
  Annette van der Bij in de functie van ledenadministrateur,
  worden alle met meerderheid van stemmen, en met applaus, benoemd.Nelleke Streefkerk bedankt Louk Wendels die als vicevoorzitter zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en de afgelopen periode de functie van voorzitter bekleed heeft.Zij laat de dank van het bestuur vergezeld gaan van “een flesje”.
 • Na een enigszins ludieke actie, waarbij HvdB indringend aan de aanwezigen vraagt te overwegen om de functie van secretaris te willen bekleden, meldt Fred Kok zich hiervoor aan.
  De vergadering stemt bij acclamatie met grote meerderheid en met applaus in met zijn benoeming.
 1. RondvraagOp initiatief van Annemarie Schmal bedankt de vergadering het vorige en het nieuwe bestuur met een hartelijk applaus voor hun inzet.De nieuwe voorzitter dankt de nieuwe secretaris voor zijn spontane bereidheid en nodigt vervolgens de aanwezigen uit te genieten van het apéritief en aansluitend van de feestelijke lunch.
 2.  Sluiting.